Regulamin - KwitTEAM - Diety i treningi szyte na miarę, skuteczne i ludzkie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://kwitteam.pl 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://kwitteam.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika.
 2. Dane Usługodawcy: Jarosław Kwit kwitteam, ul. Dożynkowa 21a/38, 20-223 Lublin, NIP: 716 229 59 92, REGON: 367226270
II. DEFINICJE
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
 2. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem https://kwitteam.pl,oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
 6. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 7. Sklep – Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://kwitteam.pl w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza internetem;
 8. Produkt – Produkty lub usługi sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Usługodawcy;
 9. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
 10. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
 11. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej. 
III. ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://kwitteam.pl. Regulamin można pozyskać, odtwarzać i utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin jest również wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika na jego żądanie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia a przed zawarciem umowy z Usługodawcą.
 3. Każdy kto korzysta z dowolnej funkcji Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługą plików cookies, oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa typu CHROME – wersja minimalna ……………………., FIREFOX wersja minimalna ……………………….., INTERNET EXPLORER – wersja minimalna ………………. , OPERA – wersja minimalna …………………….., OPERA – wersja minimalna ………………….., SAFARI – wersja minimalna ………………………………, z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji/programów JAVA SCRIPT, ADOBE FLASH PLAYER
  2. minimalna rozdzielczość ekranu: ………………………………..
  3. system operacyjny: …………………………………..
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m.in. na:
  1. umożliwieniu składania Zamówień przez Użytkownika na Produkty oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  2. dostarczaniu treści dotyczących Serwisu prowadzonego przez Użytkownika oraz informacji handlowych czy marketingowych, w tym za pomocą newslettera.
 6. Dostarczenie treści dotyczących Sklepu internetowego oraz informacji handlowych czy
  marketingowych za pomocą newslettera odbywa się po zapisaniu się na newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail i potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w e-mailu zwrotnym.
 7. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.
 8. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.
 10. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017r., poz. 2070).
IV. SERWIS INFORMACYJNY, BLOG
 1. Usługodawca zamieszcza w Serwisie informacyjnym, w tym na blogu porady z zakresu  treningów i diet, przykładowe informacje od innych Użytkowników o efektach treningów i diet (metamorfozy).
 2. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego, w tym bloga w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego.
 3. Korzystanie z Serwisu informacyjnego, w tym bloga może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2020r., poz. 228). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 4. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego, w tym bloga przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.
V. SKLEP

§ 1. Produkty 

 1. Produkty stanowią materiały edukacyjne, które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video, konsultacji osobistej drogą elektroniczną (e-mail, telefoniczna/Skype)
 2. Produkty to:
  1. Plan suplementacji;
  2. Plan treningowy;
  3. 7-dniowy indywidualny jadłospis;
  4. Trening personalny;
  5. Pakiet PREMIUM (Indywidualnie dopasowany i elastyczny jadłospis i plan treningowy, Opieka dietetyka i trenera – stały kontakt i wsparcie online, Lista zakupów, Plan suplementacji, Analiza badań);
  6. Pakiet STANDARD (Indywidualnie dopasowany i elastyczny jadłospis i plan treningowy, Opieka dietetyka i trenera – stały kontakt i wsparcie online, Lista zakupów);
  7. Ebook.
 3. Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 4. Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020r., poz. 288). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

§ 2. Zamówienia

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie poprzez podanie wszystkich danych, jakie są wymagane, zgodnych z prawdą i aktualnym stanem faktycznym, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy opcjonalne, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego, adres e mail, dodatkowe informacje (uwagi do zamówienia opcjonalne). Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane). Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni cały Formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe.
 2. W wypadku gdy podane dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a system mimo to przyjął Zamówienie Usługodawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.
 3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.
 4. Zamówienia  w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę”. Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących sytuacjach:
  1. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu Sklepu;
  2. Zamówienia nie można zrealizować z przyczyn logistycznych.
  3. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało uznane przez Usługodawcę za wymagające potwierdzenia.
  4. Wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
  5. Wystąpienia siły wyższej.
 8. Usługodawca może udzielić Klientowi kodu rabatowego. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy przy składaniu Zamówienia wpisać w rubryce “kupon rabatowy” odpowiedni kod stanowiący ciąg znaków. W przypadku anulowania lub zwrotu już złożonego Zamówienia z wykorzystaniem kodu nie może zostać on wykorzystany ponownie i nie pomniejszy on ponownie ceny.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Zakładce Sklep są cenami ostatecznymi w złotych polskich (Usługodawca nie jest płatnikiem VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

§ 4. Wykonanie Umowy

 1. Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują:
  1. poza internetem – dotyczy indywidualnych treningów lub rozmowy (Lublin);
  2. drogą elektroniczną – dotyczy Pakietów oraz Planów (online/poczta elektroniczna/Skype).
 2. Dostęp do Produktu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Usługodawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Produktu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w Formularzu.
 3. Klient może złożyć wypowiedzenie, na adres poczty elektronicznej: kwitteam.kontakt@gmail.com lub na piśmie kierowanym na aktualny adres wskazany na stronie internetowej https://kwitteam.pl. Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer Zamówienia oraz adres e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail wskazany przez Klienta.   
 4. W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot ceny za Produkty w zakresie niewykorzystanym, z tym zastrzeżeniem, że Konsument zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz obowiązany jest uiścić Usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (o ile wcześniej nie została uiszczona), a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
 5. Brak korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, gdy Usługodawca był gotowy świadczyć usługi, nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot jakichkolwiek kwot.
 6. W okresie aktywnego dostępu do Produktu Klient może korzystać z Produktu nieograniczoną liczbę razy, o ile nic innego nie wynika z opisu.
 7. Usługodawca wskazuje, że:
 8. a) Usługi są świadczone przez Usługodawcę oraz jego podwykonawców (specjalistów z danej dziedziny);
 9. b) Klient powinien podać dane dotyczące jego stanu zdrowia, aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nałogów, alergii, itp.;
 10. c) stosowanie treningu może być wykluczone (na czas określony lub nieokreślony) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przez przystąpieniem do treningu powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań;
 11. d) skuteczność treningu jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie zaleceń) oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy treningi zostały rozpisane na podstawie aktualnych wyników badań i informacji od Klienta);
 12. e) trening personalny wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości, Klient powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz. 1740) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287), w tym na następujących zasadach:
  1. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Konsumenta;
   3. Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Usługodawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
  4. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  6. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;
  7. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
   1. żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
   2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Usługodawcy;
  9. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż http://sandbox.dfirma.pl/kwit, do których linki zawarto w Serwisie.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Produktu nabytego u przez Klienta nie będącym Konsumentem (przedsiębiorcę) jest wyłączona, na co Klient nie będący Konsumentem wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
 4. Na Produkty nie jest udzielana gwarancja.  
VII. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zagwarantowania prawidłowego działania Produktów i obliguje Usługodawcę usunąć w rozsądnym terminie wszystkie błędy zgłaszane przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Produktów, Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adres kwitteam.kontakt@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Produktu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 3. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz. 1740).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych
  umów, w tym:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.
 10. W przypadku udzielenia promocji/rabatu przy zakupie Produktu, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem/wypowiedzeniem warunków  promocji/rabatu.
 11. Usługodawca wskazuje, że:
  1. wykonanie Umowy, np. przeprowadzenie treningu/rozmowy, dostarczenie diety, rozpiski treningowej, przekazanie drogą elektroniczną Produktu, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy;
  2. z uwagi na zakres Umowy przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.
 IX. SĄDOWE I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz.1578).
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności Stały Polubowny Sąd Konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może uzyskać pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podwykonawcom;
  2. firmie hostingowej;
  3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu;
  4. dostawcy usług internetowych;
  5. dostawcy platformy płatności elektronicznych;
  6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur;
  7. podmiotom świadczącym obsługę księgową.
 10. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1. nazwisko i imiona Klienta;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. adresy elektroniczne Klienta.
 11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:
  1. numer telefonu;
  2. Skype.
 12. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
XI. PRAWA AUTORSKIE
 1. Usługodawcy oraz podmiotom, z którymi Usługodawca pozostaje w stałych stosunkach prawnych przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu witryny znajdującej się pod adresem https://kwitteam.pl, jej zawartości, wizualizacji, znaków słownych i graficznych na niej się znajdujących i treści na niej prezentowanych.
 2. Prawa do w/w utworów podlegają ochronie prawnej i są w całości lub części zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Usługodawcy jest nieuprawnione.
 3. Wykorzystanie i korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów na niej zawartych.
XII. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu o zmianie Regulaminu, i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.