Polityka prywatności - KwitTEAM - Diety i treningi szyte na miarę, skuteczne i ludzkie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://kwitteam.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem https://kwitteam.pl Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie funkcjonującego pod adresem https://kwitteam.pl została stworzona i przyjęta przez:

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Kwit prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Kwit kwitteam, ul. Dożynkowa 21a/38, 20-223 Lublin, NIP: 716 229 59 92, REGON: 367226270. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail kwitteam.kontakt@gmail.com lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności została utworzona dla strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem funkcjonującego pod adresem https://kwitteam.pl. Strona internetowa będzie dalej zwana także „Stroną”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
III. DANE OSOBOWE

§ 2

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator w ramach prowadzonej Strony celu będzie przetwarzał następujące dane:

 1. w przypadku Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – nazwisko i imiona Klienta, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresy elektroniczne Klienta;
 2. w przypadku przesyłania informacji handlowych, marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – adres elektroniczny Klienta.

§ 3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i ofertach w ramach wiadomości newsletter osobom, które wyraziły na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych za pośrednictwem newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

§ 4

 1. Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Dane Użytkownika wpisane w formularzu zamówienia zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

§ 5

Informacja o odbiorcach danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.
 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora, są: firma udostępniająca system do wysyłki newslettera, podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
 3. a) jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Użytkownik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;
 4. b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
 5. c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

§ 7

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych:
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
   Podstawa prawna: art. 15 RODO
 2. prawo do kopii swoich danych:
  Podstawa prawna: art. 15 RODO
 3. prawo żądania sprostowania danych:
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 16 RODO.
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
 5. Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Strony, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Podstawa prawna: art. 18 RODO.
 8. prawo do przenoszenia danych:
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Ponadto:

 1. jeżeli dane osoby są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w ramach korzystania ze Strony. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych; Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług lub naszych klientów, prowadzeniem statystyki, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na formularzu kontaktowym.
 5. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpisz do nas z żądaniem spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 6. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.
IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 8

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 9

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.

§ 10

 1. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.

§ 11

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

§ 12

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.